ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ПШЕНИЦАТА – ТЕЧНИ БИОСТИМУЛАТОРИ ГАМА “ЕКСТРА ФОРС”

Фирма „Пестицид“ ЕООД организира през февруари поредица от работни срещи в различ- ни райони на страната, като една от темите бе състоянието на посевите с пшеница и ечемик. Решение на възникналите проблеми с есенници- те са продуктите от гамата Екстра Форс. 

От миналата година „Пестицид“ ЕООД предлага на пазара собствено производство течни, слож- ни биостимулатори, които са уникални по своя състав и въздействие върху растенията. Подхо- дящи за листно и почвено приложение, както и за третиране на семена, те изключително силно стимулират растението и го предпазват от небла- гоприятните фактори на околната среда, като из- граждат по-добър имунитет

Привършващата зима отново се оказа нети- пична. Дълъг период от нея беше изключител- но сух и топъл. Голяма част от житата навлязо- ха недобре подготвени за снежната покривка и минусовите температури в последствие. Фирма “Пестицид” ЕООД препоръчва при първо влизане в полетата, да се окаже бърза помощ с препоръ- чан от опитен агроном на фирмата продукт – от изпитаните и за момента без аналог на българ- ския пазар гама сложни течни биостимулатори Екстра Форс. Те съдържат всички органогенни и функционални елементи в комбинация с хуми– нови и фулвинови киселини. Биостимулаторите на „Пестицид“ ЕООД влияят изключително бла- гоприятно върху развитието на растението, като засилват неговия имунитет и устойчивост към всякакъв вид стрес. 

За сегашните условия “Пестицид” ЕООД препо- ръчва Гурий или Зиновий Трипъл в доза от 200 мл/дка, с цел да се стимулира растежа и разви- тието на растеията, особено на тези, които не са братили или са братили много слабо. 

Зиновий Трипъл е с по-високо съдържание на азот в сравнение с останалите течни биостимула- тори. При пшеница го внасяме при първо влизане на полето, за да дадем по най-бързия начин така необходимия азот, без да изчерпваме енергия от растението, защото то е изтощено от неблаго- приятните зимни условия. 

Биостимулаторът Гурий е продуктът с най-ви– соко съдържание на всички макро– и микрое- лементи. Гурий увеличава биомасата на самото растение, като разширява площта на листните петури. Получава се по-добра фотосинтеза, от- там получаваме и по-високи добиви като коли– чество и качество. Другите ползи от продукта са по-висок имунитет на растенията като резултат от всички макро- и микроелементи, от биологич- но активните съставки, фитохормони. Т.е. за- купуването на продукта е доказана инвестиция, която се възвръща многократно. 

Дозата е от 30 до 150 кг/дка в зависимост от състоянието на полето на направените от нас оп- ити и наблюдения в производството. За повече информация можете да се свърже- те с търговските представители на “Пестицид” ЕООД работещи в цялата страна. Изключително добре подготвени специалисти, които ще избе- рат най-точната технология и продукт за спра- вяне с възникналата ситуация по вашите полета. От тях можете да научите повече за пакетните предложения и за всички други продукти, които се предлагат.

0

Разгледайте новия ни каталог